無意

無意於知便見知,
此生行止豈人為。
身雖老矣志仍在,
義有當然死不辭。
躡磴捫蘿更萬險,
上灘下瀨涉千危。
四方自是男兒事,
踏遍江山也一奇。

 

Vô ý

Vô ý ư tri tiện kiến tri,
Thử sinh hành chỉ khởi nhân vì.
Thân tuy lão hỹ chí nhưng tại,
Nghĩa hữu đương nhiên tử bất tì (từ).
Nhiếp đặng môn la canh vạn hiểm,
Thượng than hạ lại thiệp thiên nguy.
Tứ phương tự nhị nam nhi sự,
Đạp biến giang sơn dã nhất kỳ.

 

Dịch nghĩa

Không để tâm đến cái biết thì lại hoá biết,
Trong kiếp này, ra giúp đời hay ở ẩn đâu phải người định được.
Thân dẫu già, chí hướng vẫn còn vững,
Việc nghĩa phải làm, dù chết chẳng chối từ.
Leo dốc đá, níu dây rừng, muôn trùng hiểm trở,
Lúc lên thác, khi xuống ghềnh, ngàn nỗi gian nguy.
Ngang dọc bốn phương chính là sự nghiệp của kẻ làm trai,
Được dạo khắp non sông cũng là một việc hiếm có.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Tri ngộ thờ ơ chẳng ý gì,
Dễ ai ngăn đứng lại ngừa đi.
Tới già lòng đỏ còn nguyên vậy,
Đương nghĩa thân vàng dám tiếc chi.
Gai góc xông pha ghê nỗi hiểm,
Thác ghềnh lên xuống trải cơn nguy.
Cung tên trắng nợ làm trai phải,
Tuyệt khắp non sông mới gọi kỳ.


Bản dịch in trên tạp chí Nam phong.

Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vô tâm không biết hoá ra hay
Xuất xử đôi đường khó định thay
Việc nghĩa quên thân đâu có sợ
Tuổi già chí cả vẫn còn đây
Níu dây leo đá muôn gian khó
Lên thác xuống ghềnh vạn hiểm nguy
Ngang dọc bốn phương là phận trẻ
Non sông dạo khắp mới ly kỳ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không màng cái biết hoá ra hay,
Giúp đời hay ẩn khó định ngay.
Việc nghĩa quên mình đâu sợ chết.
Thân già chí hướng vẫn còn đây,
Níu dây leo dốc muôn gian khổ,
Lên thác xuống ghềnh vạn hiễm nguy.
Ngang dọc bốn phương sự nghiệp trẻ,
Non sông dạo khắp việc đôi khi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời