Đầy mắt cảnh non xanh nước biếc,
Xa xôi muôn dặm tới kinh đô.
Ngọn phương xích án lên là đủ,
Lưới lễ Ô Công làm bắt người.
Nếu thật thánh triều nay có đạo,
Sao kiếp lang thang tựa chẳng nơi?
Tuổi trẻ bạn cùng quê cũ, tốt,
Trời ban ta phúc cũng nhiều rồi.