Bác Hồ mậc áo ka ki
Người đi chiến dịch khác gì chiến binh

Dòng kênh, đồng lúa Bắc Ninh
Tay gàu tát nước in hình nông dân

Trở về quê cũ thăm thân
Trong màu áo ấy... nghĩa nhân một đời


Nguồn: Bức phù điêu và hạt cát (thơ), Lê Ba, NXB Nghệ An, 2010