Lê Bích Ngô chưa rõ thân thế, sống cùng thời và là bạn của Phan Thanh Giản 潘清僩 (1796-1867). Ông có tài đức, nhưng tìm chốn vắng vẻ ẩn thân, không để lộ tung tích. Khi Phan Thanh Giản ra kinh nhậm chức, Bích Ngô tiễn bạn có tặng mười bài thơ liên hoàn tứ tuyệt Dương liễu từ viết trên lụa. Đi đến đâu Phan Thanh Giản cũng mang theo và luôn luôn treo ở chỗ quan trọng nhất trong thư trai. Khi Bích Ngô qua đời, Phan Thanh Giản có làm tập thơ Toái cầm.