Bài thơ Trở về quê nội được nhà thơ viết vào tháng 9-1965 và được in trong tập thơ Hoa Dừa do NXB Giải phóng ấn hành năm 1969.

...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..