Ai chia, ai hợp chửa sao mà,
Nam bắc, xưa nay vẫn một nhà.
Quan lính tới lui vang trống mõ,
Vua tôi trốn tránh khóc sơn hà.
Lơ phơ tóc bạc, về đâu tá?
Chói rọi lòng son, thế cũng là!
Nhắn nhủ trời xanh còn giáng phúc,
Đừng đem dân chúng hãm can qua.

tửu tận tình do tại