Em biệt cách nửa vòng Trái Đất
Buồn xuân chưa hoàn tất hoa đào