Biết nhau đầu mưa
             tương tư tà nắng
Lững lờ mây trêu trắng phố lửng lơ.