Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái
(Chu Mạnh Trinh)

Chân đưa xanh tháp én bước lạc nhà
Bờ cầu u ơ nắng đỏ
Nước ngực triều dâng con nhớ
Phấn vàng chim thỏ thẻ
                                   mơ non
Bến nụ hoa tròn môi đợi nói
Suối Giải Oan mưa ngần
Mâm oản trái rằm xuân cúng Phật
Lòng trần thơm mãi lộc chùa Hương


Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994