Theo hàng hiên bụi tre cao lớn
Dù lạnh căm vẫn cứ xanh tươi
Món ngon cung cấp cho người
Là măng bé nhỏ chưa dài thành tre

tửu tận tình do tại