Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Di Tôn (11 bài)
- Lương Bội Lan (1 bài)
- Khuất Đại Quân (36 bài)
- Đổng Dĩ Ninh (1 bài)
- Hạ Hoàn Thuần (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Tạo (1 bài)
Tạo ngày 07/04/2009 20:04 bởi hongha83
Lã Lưu Lương 呂留良 (1629-1683) là học giả kiệt xuất, nhà thơ, nhà phê bình văn học cuối Minh đầu Thanh, còn có tên nữa là Quang Luân 光輪, tự Trang Sinh 庄生, Dung Hối 用晦, hiệu Vãn Thôn 晚村, biệt hiệu Sĩ Ông 恥翁, Nam Dương bố y 南陽布衣, quê huyện Sùng Đức, tỉnh Sùng Châu (nay thuộc Chiết Giang). Lã Lưu Lương từ nhỏ đã thông minh hơn người, biết sáng tác thơ văn từ năm lên tám. Khi ông 15 tuổi thì triều Minh đã mạt vận, vương triều Thanh lên thay thế và đã ban bố phát lệnh thi hành chính sách đàn áp dân Hán. Nhân dân Hán đã nổi dậy phản kháng quyết liệt chính sách đó của nhà Thanh, trong số đó có Lã Lưu Lương. Ông mất vào thời Ung Chính. Các trước tác có "Lã Vãn Thôn văn tập" 8 quyển, "Đông Trang thi tồn" 7 quyển, "Tàm thư" 1 quyển.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1994.