Trở về có kẻ sống thừa
Cung xưa dấu cũ bây giờ hỏi ai?
Hồn tàn đêm tới ma trơi
Gió thu thổi hạt lệ rơi đầm đầm
Phấn son nấm cỏ âm thầm
Xương khô trắng dã xót ngầm bạn xưa
Gặp hàng xóm mới hỏi qua
Công lênh chi kể: Người ta phá thành


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 3), NXB Giáo dục, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)