Mưa gió sụt sùi tựa cuối thu
Quạ về cửa đóng bạn cùng sư
Mây dày chẳng thấy nghìn non biếc
Nước nổi vừa nghe vạn suối kêu
Văng vẳng chuông ngân tan buồn nhớ
Phập phù người đến nhận tin thư
Chữ điền xem mặt ta không tướng
Đừng hám Ban Siêu có ấn hầu

tửu tận tình do tại