Dưới chân đình Hoài sâu trăm thước
Bóng hai cây toả trước đình um
Mây chiều thu nhạn bắc nam
Mấp mô vườn vắng cổ câm (kim) khác nào
Cỏ sương muốn tan theo sương đọng
Buồm về thường chở bóng buồm đi
Cá lô nhạt hứng thu về
Lòng say muôn dặm giang hồ chưa vơi.

tửu tận tình do tại