Dần dần khô đồng xanh gò biếc
Vườn quan quyền nhờ nước xanh tươi
Tháng tư thược dược di dời
Ưu tư đất nước ai người lo toan?

tửu tận tình do tại