Đi sứ ngoài không hoa năm ngoái
Năm nay về cũng lại không hoa
Nghe hoa rụng khắp gần xa
Bây giờ đi ngựa về nhà ai đây?

tửu tận tình do tại