Đây vườn nam đào tươi đuốc sáng
Quan công an khó thắng giấc nồng
Hẳn mơ thành bướm mộng trung
Chập chờn bay lượn khắp cùng vườn hoa

tửu tận tình do tại