Giọt mưa
Long lanh
Bay nhanh
Bay nhanh...

Cái bể
Đang chờ
Đất đai
Đang đợi
Mầm cây
Tập nói
Gọi mưa
Gọi mưa...

Bé xoè
Tay ra
Giọt mưa
Làm nhuỵ
Tay bé
Thành hoa

Từ trời
Xuống đất
Mưa nối
Hai đầu
Hạt mưa
Bé tí
Đo được
Trời cao

Bạn ơi
Có thấy
Trong tay
Bé đây
Có con
Đường dài
Từ trời
Xuống đất

Bạn ơi
Có thấy
Nhỏ như
Giọt sao
Trong lòng
Tay bé
Hạt mưa
Rung nhẹ
Như còn
Nhớ ai


Nguồn: Thơ thiếu nhi chọn lọc, NXB Văn học, 2017