Mẹ ngồi đãi thóc ban trưa
Gió se se sóng bóng dừa nghiêng in
Thóc vàng nước gợn thêm xinh
Hạt chắc hạt lép mới nhìn giống nhau
Cũng màu tơ khác gì đâu
Mà sao mẹ đãi rất lâu, đãi hoài...

Bao nhiêu hạt lép trôi đi
Hạt chắc đậu lại nói gì mẹ ơi
Ngày mai ra với cuộc đời
Tay mẹ đãi thóc phải lời dặn con?


Nguồn: Văn hoá quân sự (Số 48) Tháng 8/2009.