Ải xưa quạnh quẽ cỏ vương sầu,
Hoa dại thành hoang xót thắm màu.
Công nghiệp trời đem trao lớp trước,
Non sông đất lấy gởi người sau.
Gió mưa chưa rã xương chinh chiến,
Con cháu đà vương kiếp dãi dầu.
Than khóc loạn thần làm bại nước,
Trung thần đâu phải khóc thương nhau.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.