Đêm bảy bảy ngắm bầu trời biếc
Xem Ngưu Lang, Chức Nữ qua cầu
Nhà nhà dưới ánh trăng thâu
Áo hồng hàng vạn van cầu khéo tay

tửu tận tình do tại