Vô lý trời xanh, vô lý cây
Vô lý cả tôi dưới sáng ngày
Theo đêm đi miết, ừ không bạn
Buồn cũ còn riêng một hũ đầy.