Tiếng mõ gõ
Đều đều
Nghìn đời
Không đổi giọng
Bình yên
Và thương yêu
Mạch nguồn
Nuôi cõi sống

Vô thường
Vương mọi ngả
Trong thế giới
Ta bà
Trong dòng ngừời
Hối hả
Ngược xuôi
Đầy chớp đá

Tâm đã vào
Cũi tâm
Trí đã ngưng khởi trí
Tâm trí
Đều lặng câm
Còn nơi nào có quỷ.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022