Tặng ần sỹ Trần Quân

Sương núi lạ lùng sương khói ơi
Sao mãi nhạt nhoà cõi ngừng trôi
Nghẽn mắt bướm bầy vây phấn vỗ
Về đâu rộn rã có mời tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]