Xin bạn đừng đánh thức
Để nhà thơ ngủ yên
Bao con chữ đau nhức
Bị đem ra làm phiền

Nếu thơ là nghiệp chướng
Con chữ chịu đoạ đầy
Đừng mang hết ra nướng
Sẽ thành than cả bầy

Cứ để nhà thơ ngủ
Thơ chưa bán được đâu
Đãi gầy một trời chữ
Mừng sống được một câu.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022