Nơi rừng cây trụi quả
Xác tăng giặc nằm hoen
Lưỡi xẻng loé vào đêm
Đất sạn chai như đá

ta đốt ngọn đèn dầu
Hãm tròn bằng hạt đỗ
Soi một quầng sáng nhỏ
Trận địa lại mới đào

Cánh bướm sương ướt mềm
Tới hơ quanh ngọn lửa
Có gì mà mừng rỡ
Cứ vỗ nhịp tay liền

Nhè nhẹ thôi gió ơi
Ngọn đèn xanh mới đỗ
Khéo mày lại thổi rơi
Xẻng sẽ dừng châm lửa

Nhớ ngọn đèn ở nhà
Mẹ lần đêm khêu tỏ
Nó có hay nhảy múa
Khi mình còn vắng xa

Con đom đóm bay ra
Nhận họ hàng tìm đến
- Có chi mà quyến luyến
Định rủ cùng đi đâu

Pháo kích réo trên đầu
Đừng theo ra ngoài ấy
Ơi, hạt đỗ nhấp nháy
Bồn chồn chẳng chịu yên

Bóng tối mày kê lên
Hở một quầng sáng nhỏ
Nhớ cầm cho vững lửa
Cho ta đào suốt đêm


1974

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999