Nghìn bài - lay động một câu thơ
Hương nép ngàn sâu toả bất ngờ
Miếng cơm manh áo muôn trời cũ
Trơ xác hồn nhiên dạt kín bờ.


2019

Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022