Đất nước
Còn
Dã man

Cây
Dựng hình
Lông thú

Thương xa
Va
Yêu rộng

Ôm rỗng
Mọi thời
Êm.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022