Ngày mùa băng núi gọi trâu
Mẹ theo tiếng mẹ rừng sâu đáp lời
Con trâu của mẹ đâu rồi
Cỏ non nó gặm trên đồi chiều qua
Giặc còn lẩn quất chưa xa
Mảnh chum chưa dọn, khói nhà còn xông
Đầu rừng con suối mênh mông
Ngập thêm lòng mẹ những dòng hờn căm

Con đi lùng giặc bao năm
Nhớ nguyên tiếng mẹ trong tầm gọi trâu


Tháng 6 năm 1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]