Cha ngồi lặng phắc nghe hoa nở
Con hét ngoài sân nhễ nhại chơi
Thương chiếc lồng không đong trĩu gió
Ai nỡ xuân cầm tiếng gù đôi.


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022