Chắp tay gọi một tiếng đò
Tuổi thơ bỗng nổi trắng bờ rêu xanh
Nào đâu bến đục bến lành
Bóng chim tăm cá kết thành bè trôi
Ngó sang bờ ấy thấy tôi
Nửa muốn gọi nửa muốn cười với sông


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Mùi mưa, Sông mắt ướt, NXB Hội Nhà văn, 3-2022