Tạo hoá ôm ghì nàng mây biếc
Thụ nhân cô quạnh dưới chăn bông
Đông lên ga cuối Xuân vào tiễn
Hạ sớm chồn chân Thu mỏi lòng

Con Tạo bốn mùa phân đều tháng
Nhân gian vò võ cảm lẻ loi
Tình yêu đâu có là duyên cũ
Mãi mới bên nhau đất với người

Vũ trụ giao hôn vầng dương chạm
Tinh tú băng đêm kéo sự đời
Lỗ đen hoăm hoắm sao vô sắc
Chiếm cõi thiên thai đoạt của người

Đừng lấp miệng ai trang niệm chú
Chân tướng bạc đen cứ tưởng vàng
Mở lòng đưa đón Con Tạo lại
Rộn rã hân hoan mấy thi đàn.


Cảm tác của hậu sinh.
Dã Tràng Cát