Sông sâu lầu trước trăng đầy,
Nhớ xưa người ngọc bụi cây say nằm.
Tuyết Đường về mất hơi tăm,
Đình hoang còn đấy cõi lòng ngàn sau.

tửu tận tình do tại