Bản dịch một:
Cầu Chúa cứu rỗi cho phép chúng con:
Không phải tiếc tuổi trẻ đã trôi qua đi mất,
Không phải làm công việc chúng con không thích,
Không phải sống với người phụ nữ chúng con không yêu.

Bản dịch hai:

Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi bổn phận sau:
Phải tiếc nuối tuổi trẻ đã qua đi mất,
Phải làm công việc chúng con không thích,
Phải sống với người phụ nữ chúng con không yêu.