Tôi biết rằng ở đây bài thơ tôi đã sống
Trong lời dịch tuyệt vời của Anh
Và sẽ sống, khi người vợ còn phải đợi
Những người đang hành quân
Một phần tư thế kỷ rồi
Súng nổ còn cứ nổ
Và những người vợ goá vẫn đi thăm mộ
Đợi chờ những người sống, bài thơ tôi
Còn sống trong lời thơ anh dịch tuyệt vời
Trên con đường dài đến tự do độc lập
Tôi mong năm tháng ấy đến mau
Khi thơ cũng như người kết thúc cuộc hành quân
Trong lời dịch của Anh
Mong ngày đó, khi không ai phải đợi
Những người từ tiền phương trở lại
Và thanh bình trong thiên nhiên
Thơ của tôi, thở phào êm ái
Sẽ chết
Trong lời dịch tuyệt vời của Anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)