Đôi khi cũng có người đàn ông
Bạn trung thành của mọi người phụ nữ,
Rất vô tư, không cần duyên cớ,
Để dự phòng cho những khi xui,
Như phao cấp cứu treo trên tàu thủy
Suốt đời nằm ru rú một nơi,
Khi hiểm nguy mới được ném ra ngoài
Cho những ai sắp sửa chìm đáy nước.

Những bàn tay chủ quan sơ suất
Treo tôi lên đúng chỗ này đây.
Nhưng chớ lầm. Tôi không phải phao. Tôi là đá,
Bám vào tôi sẽ cùng chết chìm ngay.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)