Đứa trẻ đói bụng, khóc
Đứa trẻ đau, khóc
Đứa trẻ mất mẹ, khóc

Tôi cũng khóc theo, hôm nay tôi 73 tuổi - cũng khóc


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)