Vào lúc một giờ rưỡi sáng sớm.
Trong căn hộ lô 16 bên kia đường
Trong sáu ngọn đèn đang sáng.
Một ngọn đèn tắt

Lại một ngọn đèn nữa tắt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)