Hãy nhìn một con người từ phía sau
Nếu trên đời có thánh thần
Thì đó phải chăng là hình dáng của thánh thần phía trước

Với một thân cây
Cũng thế thôi có phía trước, phần sau
Đó chắc chắn không phải vì ánh sáng
Cũng chẳng vì có Bắc phải có Nam
Nếu ta có tình thương nhớ đến một thân cây
Ta sẽ gặp thân cây trong dáng hình phía trước
Và chia tay trong hình dáng đằng sau

Một thân cây, dù không thể nói một lời nào hết
Nhưng khi nghe một tiếng nói yêu thương
Thì cành lá cũng vẫy reo vui hơn theo chiều gió
Thì lá cây năm sau
Sẽ xanh hơn sáng loá cả vùng trời
Và như thế, khi mùa  hạ trên thế gian qua hết
Thì cảnh thu vàng ai ngăn cản được đâu
Người và người
Dù có lúc tuyệt giao
Thì cảnh thu vàng cũng không ai ngăn nổi
Vẫn còn kia


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)