Khi trẫm gầy
Thế gian béo tốt
Khi trẫm béo tốt
Thế gian trở nên gầy
Thường xuyên
Ngắm nhìn trăng cuối tháng


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)