Ngày con tôi vĩnh biệt cõi đời

Thương quá!
Thương quá!
Thế là con đã lên trời rồi chăng
Thương quá!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)