Đứa bé ngã,
Khi đang chạy lên men sườn núi,
Lại đứng lên,
Chạy tiếp...

Có ông già mù bên kia rừng thông, vừa chết rồi sống lại...


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)