Đi qua thế gian này
Có ai đó từ thế gian khác đến

Tiếng mưa đêm

Ai đã đi về thế gian kia, phải gặp ngay


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)