Túi nilông đen
Đựng hai gói hành khô

Túi nilông trống rỗng

Bay lên trong một làn gió vô tình
Múa may một mình
Múa may
Qua bờ rào, rồi bay đi mất biến

Mẹ!


Nguồn: Bài hát ngày mai, NXB Hội nhà văn, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)