Họp nhau muộn màng
Một, hai
họp lại

Cái gì sẽ ra đi
Hầu như đi hết thảy

Một, hai
họp lại

Phải cùng nhau dừng lại
Phải cùng nhau tập trung
Rì rào, rì rào
Phải trở thành rừng cây!

Phải trở thành rừng cây
Tán rộng và lá nhọn...


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)