Điều bây giờ tôi đang suy ngẫm
Ở đâu đó trên thế gian này
Có ai đó trước tôi, đã nghĩ
Xin đừng khóc

Điều bây giờ tôi đang suy ngẫm
Ở đâu đó trên thế gian này
Có ai đó cũng đang nghĩ đến
Xin đừng khóc

Điều bây giờ tôi đang suy ngẫm
Ở đâu đó trên thế gian này
Có ai đó bây giờ đang sắp nghĩ đến
Xin đừng khóc

Thật là điều vui sướng biết bao
Thế gian này
Ở bất cứ đâu, trên thế gian này
Tôi được tạo nên từ vô vàn "tôi" khác
Thật là điều vui sướng biết bao
Tôi được tạo nên từ vô vàn người khác
Xin đừng khóc


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)