Chết vào ngày gió thổi
Đó là điều trái nghịch nhất trần gian
Gió thổi
Cờ ngập tràn đất nước
Mỗi con người
Ai cũng biến thành cờ tràn ngập không gian
Trong ngày ấy chết làm sao được
Hãy dậy đi
Hãy dậy đi
Dậy đi
Dù có ngã anh hãy nhanh đứng dậy

Điều tươi sáng nhất trên thế gian này
Chính là ngày ấy

Ngày gió thổi


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)