Đó là ham muốn tối cao
Không sách
Những ngày trẻ chỉ có biển mà thôi
Hiến dâng tất cả thân thể bệnh hoạn này
Ngày ngày
Nghe tiếng bão biển
Nghe tiếng bão biển
Trong đêm tối tai không còn nghe thấy được
Lúc đó tôi chẳng phải kẻ nghèo

Bốn mươi năm khóc đã qua

Hôm nay đứng trước biển
Bài hát già nua của tôi
là tiếng bão biển đang tối dần
sau khi mặt trời lặn xuống


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)