Ngoài con đường này
Tôi không biết con đường nào khác
Gần bốn mươi năm qua
Tôi lúc nào cũng khóc chưa đủ
Hôm nay
Bằng cổ họng rát khô nhỏ bé
Đứng nhìn về dãy núi phía xa kia!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)