Tôi để em lại đó
Phía chân trời trong tâm hồn tôi
Giữa tôi và em
Luôn có một con tàu rời bến

Con tàu đã ra đi rồi, chẳng bao giờ quay lại
Đi, đi hẳn
Không về


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)